+48 22 723 30 60 lub +48 501 165 555 kontakt@fundacjapomoga.pl

Regulamin etyczny

I. WOLONTARIAT I WOLONTARIUSZE
MISJA WOLONTARIUSZA

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale czynów. Nie ważne jest to, co się ma, ale czy się dzieli z innymi” (Jan Paweł II). Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Można ich spotkać między innymi w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeach i szpitalach. Pracują w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, placówkach kultury, sportu i wielu innych. To wolontariusze.

  1. KARTA ETYCZNA WOLONTARIUSZA

  • 1.1 Będę wypełniać wszystkie zadania, które potrafię wykonać.
  • 1.2 Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
  • 1.3 W przypadku niemożności wykonania zadania, poinformuję o tym Koordynatora.
  • 1.4 Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych.
  • 1.5 Będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.
  • 1.6 Będę otwarty/a na nowe pomysły i sposoby działania.
  • 1.7 Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
  • 1.8 Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
  • 1.9 Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
  • 1.9 Będę działać zarówno w zespole jak i indywidualnie
  • 1.10 Będę osobą, na której można polegać.
  • 1.11 Będę podnosił swoje kwalifikacje poprzez studiowanie literatury zawodowej i czasopism branżowych.
  • 1.12 Będę uczestniczyć w szkoleniach i praktykach zawodowych.
  • 1.13 Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
  • 1.14 Nie sprawię celowo nikomu przykrości lub zawodu.
  2. REGULAMIN PRACY WOLONTARIUSZA

   2.1 Definicja wolontariusza i posługi wolontariackiej

    2.1.1 Regulamin określa zasady przyjmowania nowego wolontariusza do posługi wolontariackiej przez Dobroczynną Fundację „Dobra Nowina”, zwaną dalej Fundacją.
    2.1.2 Regulamin określa zasady wykonywania świadczeń, zakończenia pracy wolontarystycznej, zadania Wolontariusza, prawa i obowiązki Wolontariusza, obowiązki Fundacji, zadania Koordynatora ds. współpracy z wolontariuszami oraz jego prawa i obowiązki.

   • a) Wolontariat to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działanie na rzecz innych osób lub organizacji.
   • b) Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz placówek i w zakresie określonym w Ustawie.
   • c) Wolontariusz działając w ramach organizacyjnych Fundacji, swoje usługi oferuje wszystkim zainteresowanym bez względu na płeć, wiek, światopogląd, narodowość i wyznanie, lecz po uprzednim świadomym wyborze zakresu i charakteru pomocy.
    2.1.3 Zakres prac, czas oraz formy pomocy określa umowa pomiędzy Wolontariuszem a Fundacją na rzecz, której Wolontariusz zgadza się pracować, zwana dalej „Porozumieniem o współpracy”.
    2.1.4 Całością działań kieruje Koordynator ds. współpracy z wolontariuszami.
    2.1.5 Wartość świadczenia Wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz Fundacji w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego, Ordynacji Podatkowej i innych przepisów podatkowych.
   2.2 Zasady naboru wolontariuszy

  • 2.2.1 Wolontariuszem może zostać każdy zainteresowany, który ukończył 16 rok życia.
  • 2.2.2 Zainteresowany niepełnoletni o ograniczonej zdolności do czynności prawnych może zostać Wolontariuszem pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia rodziców/opiekunów prawnych na wykonywanie świadczeń wolontarystycznych.
  • 2.2.3 Osoba chętna do pracy w wolontariacie powinna zgłosić się do Koordynatora ds. współpracy z wolontariuszami.
  • 2.2.4 Koordynator uzgadnia z kandydatem na wolontariusza termin rozmowy kwalifikacyjnej. W rozmowie kwalifikacyjnej może również uczestniczyć przedstawiciel zarządu Fundacji oraz /lub kurator osoby wymagającej pomocy, jeśli ma być nad nią sprawowana opieka
  • 2.2.5 Kandydat na Wolontariusza zobowiązany jest wypełnić „Formularz wolontariusza” w wersji papierowej.
  • 2.2.6 Decyzję o zakwalifikowaniu Wolontariusza do służby wolontariackiej podejmuje Koordynator po zasięgnięciu opinii o jego niekaralności i sprawdzeniu czy posiada on niezbędne kwalifikacje do wypełnienia zadania, które mu będzie przydzielone.
  • 2.2.7 Po zakwalifikowaniu kandydata na Wolontariusza, zostanie z nim podpisane „Porozumienie o współpracy” na czas określony, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla obu umawiających się stron.
  • 2.2.8 Przy podpisywaniu „Porozumienia o współpracy” konieczne jest okazanie dowodu tożsamości.
  • 2.2.9 Przed podpisaniem „Porozumienia o współpracy” kandydat na wolontariusza jest zobowiązany do zapoznania się z „Regulaminem pracy wolontariusza” i zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy oraz złożenia stosownego oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z tymi danymi.
   2.3 Rozwiązanie „Porozumienia o współpracy”

  • 2.3.1 Wolontariusz i Fundacja mogą wypowiedzieć „Porozumienie o współpracy” z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
  • 2.3.2 Wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia i opinii o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych a Fundacja ma obowiązek takie zaświadczenie i opinię wystawić.
   2.4 Zasady służby wolontariackiej

  • 2.4.1 Zakres wykonywanych w ramach pracy wolontarystycznej czynności ustalany jest przez Koordynatora i Wolontariusza.
  • 2.4.2 Wolontariusz pracuje społecznie, za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia, jak również nie pobiera opłaty od podopiecznych i jego rodziny ani też od innych osób, z którymi styka się w swojej pracy.
  • 2.4.3 Wolontariusz może przyjmować rzeczowe prezenty w postaci drobnych upominków.
  • 2.4.4 Wolontariusz przed przystąpieniem do wykonywania zadania, powinien zostać poinstruowany o bezpiecznym i higienicznym sposobie realizacji zadania.
  • 2.4.5 Wolontariusz nie może wykonywać prac objętych polityką etatową i zastępować etatowego pracownika.
   2.5 Prawa wolontariusza

  • 2.5.1 Wolontariusz ma prawo do uzyskania informacji o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach.
  • 2.5.2 Wolontariusz ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń.
  • 2.5.3 Wolontariusz ma prawo do uzyskania informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
  • 2.5.4 Wolontariusz ma prawo do zwrotów kosztów podróży służbowych i diet.
  • 2.5.5 Wolontariusz może zostać ubezpieczony przez Fundację od następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas wykonywania świadczeń.
  • 2.5.6 Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń, w tym określenia ich zakresu.
  • 2.5.7 Osoba zarejestrowana jako bezrobotna i poszukująca pracy, może bez obawy o utratę należnego z tego tytułu wsparcia, podjąć działalność wolontariacką. Zgodnie z informacją zawartą w ustępie I/A5 niniejszego Regulaminu, świadczenie Wolontariusza na rzecz Fundacji, nie rodzi skutków podatkowych a więc nie jest świadczeniem pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy i Ordynacji Podatkowej.
   2.6 Obowiązki wolontariusza

  • 2.6.1 Każdy wolontariusz przed przystąpieniem do wykonywania świadczeń bezwzględnie zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz innych potrzebnych informacji niezbędnych do wykonywania pracy wolontarystycznej, a także do podpisania oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z nimi.
  • 2.6.2 W czasie współpracy wolontariusz jest zobowiązany przestrzegać przepisów prawa, „Regulaminu pracy wolontariusza”, wewnętrznych regulaminów oraz przestrzegać zasad współżycia społecznego.
  • 2.6.3 Wolontariusz zobowiązany jest wykonywać polecenia władz statutowych i wyznaczonego przez Fundację Koordynatora ds. współpracy z Wolontariuszami.
  • 2.6.4 Wolontariusz zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z osobami na rzecz, których będzie świadczył pomoc (zachowanie tajemnicy obowiązuje także po rozwiązaniu Porozumienia).
  • 2.6.5 Wolontariusz zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz dokumentacji merytorycznej, z którą będzie miał kontakt świadcząc swoją pomoc (zachowanie tajemnicy obowiązuje także po rozwiązaniu Porozumienia).
  • 2.6.6 Wolontariusz jest zobowiązany wykonywać podjęte zadania starannie i sumiennie, z zachowaniem należytej przezorności.
  • 2.6.7 Wolontariusz zobowiązany jest dbać o powierzone mu przez Fundację mienie, za które odpowiada materialnie.
  • 2.6.8 Wolontariusz przychodzący do pracy zobowiązany jest do wypełniania standardowego formularza „Karty pracy Wolontariusza”.
  • 2.6.9 W przypadku niewykonywania przez Wolontariusza w przydzielonego zdania, jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Koordynatora.
   2.7 Nadzór nad wolontariatem

  • 2.7.1 Bezpośredni nadzór nad wolontariuszami pełni Koordynator ds. współpracy z wolontariuszami.
  • 2.7.2 Koordynator jest uprawniony z ramienia Fundacji do przydzielania wolontariuszom zadań, kontrolowania i wspierania realizacji tych zadań przez wolontariuszy.
  • 2.7.3 Koordynator ds. współpracy z wolontariuszami działa na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 i 874 z późniejszymi zmianami).
   2.8 Obowiązki Fundacji

  • 2.8.1 Fundacja ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz zapewnić dostęp do tych informacji.
  • 2.8.2 Fundacja ma obowiązek poinformowania wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
  • 2.8.3 Fundacja ma obowiązek zapewnić wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
  • 2.8.4 Fundacja ma obowiązek pokrywać Wolontariuszowi koszty podróży służbowych i diet.
  • 2.8.5 Fundacja ma obowiązek ubezpieczenia wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli będzie on wykonywał świadczenia przez okres nieprzekraczający 30 dni.
  • 2.8.6 Fundacja ma obowiązek wydania w formie pisemnej „Porozumienia o współpracy” oraz zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza.
   2.9 Pozostałe

  • 2.9.1 Do spraw nieuregulowanych w Porozumieniu zawartym z Fundacja, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873).
  • 2.9.2 Organem zatwierdzającym niniejszy „Regulamin pracy wolontariusza” Dobroczynnej Fundacji „Dobra Nowina” jest Zarząd Fundacji.

II. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA FUNDACJI

  3. MISJA FUNDACJI

    Dobroczynna Fundacja „DOBRA NOWINA” została powołana notarialnym aktem fundacyjnym z dnia 22 lipca 2005 i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Rejonowy Sąd Gospodarczy dla m. st. Warszawy w dniu 16 grudnia 2005 r. Naszym statutowym zadaniem jest:

     3.1 wspomaganie procesów edukacyjnych poprzez:

    • 3.1.1 fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin, niezależnie od rodzaju szkoły w której pobierają nauki,
    • 3.1.2 wspieranie aktywności organizacji szkolnych prowadzących szeroko pojętą działalność ekologiczną, kształtujących postawy społeczne, patriotyczne, integracyjne i rozwijające szacunek oraz tolerancję dla cudzych poglądów i umiejętność obrony własnych poglądów,
    • 3.1.3 popieranie rozwoju sportu szkolnego i kultury fizycznej,
    • 3.1.4 wspomaganie szkół w akcjach socjalnych prowadzonych na rzecz wychowanków oraz udzielanie pomocy w zaspakajaniu szkolnych potrzeb sprzętowych i inwestycyjnych;
     3.2 aktywizowanie zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności:

    • 3.2.1 pozostających bez zatrudnienia jedynych żywicieli rodzin,
    • 3.2.2 osób długotrwale bezrobotnych,
    • 3.2.3 bezrobotnych kobiet z rodzin niepełnych, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach albo pochodzących z restrukturyzowanych rejonów wiejskich;
     3.3 podejmowanie inicjatyw w zakresie opieki społecznej i stabilizowania ładu moralnego poprzez:

    • 3.3.1 udzielanie pomocy osobom poszkodowanym przez wypadki losowe, agresję przestępczą lub bezradnych wobec sytuacji życiowej, która ich przerasta,
    • 3.3.2 wspomaganie materialne i moralne rodzin wielodzietnych, promowanie godności macierzyństwa i rodzicielskiego autorytetu,
    • 3.3.3 postulowanie rozwiązań ustawowych – wspomagających rozwój, trwałość i ochronę praw rodziny;
    • 3.3.4 prowadzenie mediacji w sporach rodzinnych i konfliktach małżeńskich, przeciwdziałanie zarówno skutkom jak i przyczynom tych konfliktów,
    • 3.3.5 pomoc przy rozwiązywaniu problemów rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych;
     3.4 wspieranie działań związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej:

    • 3.4.1 udzielanie pomocy w zakresie oceny realności biznesowego pomysłu,
    • 3.4.2 doradztwo marketingowe podczas rozeznania rynkowego potencjału biznesowej koncepcji planowanej działalności,
    • 3.4.3 pomoc dla debiutujących przedsiębiorców w zakresie wyszukiwania źródeł finansowania obrotu gospodarczego,
    • 3.4.4 wsparcie dla MPS w zakresie zaopatrzenia, poprzez dokonywanie zbiorowych zakupów surowców i półfabrykatów,
    • 3.4.5 pomoc w zbycie wytworzonych produktów poprzez udzielanie wsparcia marketingowego i objęciem partnera specjalistycznymi usługami promocyjnymi

 

Planowanie naszej aktywności jest związane z realizacją postulatów dotyczących poszanowania tradycji, obrony praw i godności człowieka, jego rozwoju i bezpiecznego życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Jest nam bliski postulat solidaryzmu społecznego. Wyrażamy swój sprzeciw wobec społecznego pasożytnictwa i moralnego relatywizmu. Pragniemy w swoim otoczeniu promować zaangażowanie, aktywność i przedsiębiorczość. Wierzymy, iż podmioty działające w sferze ekonomii społecznej mają do spełnienia ważną rolę w łagodzeniu skutków restrukturyzacji ekonomicznej kraju. Niezależnie od tego, jeśli prawidłowo są zarządzane, są szkołą edukacji ekonomicznej dla osób zaangażowanych w ich działalność.
Wymienione poprzednio powody zobowiązują nas do pozyskiwania środków na prowadzenie działalności statutowej przede wszystkim z własnej działalności gospodarczej. Przyjmiemy jednak z zadowoleniem i wdzięcznością każdą pomoc, która pomoże nam zrealizować nasz zamiar bycia potrzebną i społecznie użyteczną cząstka rodziny ludzkiej.

Rada i Zarząd Dobroczynnej Fundacji „Dobra Nowina”

III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

  4. CEL PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Dobroczynna Fundacje „Dobra Nowina” podejmuje działalność gospodarczą w celu:

 • 4.1 uzyskania środków na realizację zadań statutowych,
 • 4.2 promowania rozwoju przedsiębiorczości,
 • 4.3 zwalczania plagi bezrobocia i wykluczenia społecznego.
  5. ŚRODKI I SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELU

   5.1 Podejmujemy długofalowe i konsekwentnie działania mające na celu uzyskanie statusu wiarygodnego partnera wśród współpracujących uczestników obrotu towarowego. Cel ten pragniemy osiągnąć poprzez:
   5.1.1 przestrzeganie przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów w biznesie,
   5.1.2 prowadzenie działalności w sposób przejrzysty i jasny dla innych uczestników obrotu gospodarczego,
   5.1.3 przeciwdziałaniu ukrytym formom protekcjonizmu i nieetycznej promocji,
   5.1.4 nawiązywanie więzi gospodarczych z partnerami z branży w celu podejmowania współpracy lub wspólnych przedsięwzięć,
   5.1.5 rozwój przedsiębiorczości postrzegać w pierwszej kolejności, jako współpracę i wspólne działanie a dopiero w drugiej kolejności, jako rywalizację,
   5.1.6 ewentualną rywalizację rynkową prowadzić przez doskonalenie produktu, ulepszanie funkcjonowania serwisu i obiegu informacji o zaletach własnego towaru lub usługi a nie wadach produktu konkurentów,
   5.1.7 zapraszanie chętnych do współpracy partnerów do wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych wzorców,
   5.1.8 rzetelne i terminowe wywiązywanie się z postanowień zawartych w kontraktach a szczególności:
 • a) terminowego regulowania należności za dostawione surowce i towary,
 • b) zawieraniu porozumień o wzajemnym wykorzystaniu praw własności do programów komputerowych, zdjęć reklamowych i innych materiałów marketingowych, wzorów produkcyjnych, know how, marki, logo i designu,
  5.1.9 terminowo i zgodnie z wymogami prawa składać do urzędów państwowych raporty, deklaracje i sprawozdania z osiąganych efektów działalności gospodarczej,
  5.1.10 terminowo składać roczne informacje do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej o podejmowanych działaniach w zakresie działalności socjalnej i zagospodarowaniu wypracowanych lub pozyskanych funduszy,
  5.1.11 systematycznie informować sponsorów i donatorów o wykorzystaniu przez Dobroczynną Fundację „Dobra Nowina” przekazanych przez nich środków finansowych i rzeczowych.
  5.2 Przestrzeganie zasad ochrony środowiska i ochrony zdrowia poprzez:

   5.2.1 analizowanie wdrożenia ewentualnych skutków każdego nowego przedsięwzięcia technologicznego dla środowiska,
   5.3.2 wykorzystywanie do prowadzenia produkcji nietoksycznych technologii,
   5.3.3. używanie do produkcji nietoksycznych surowców i półfabrykatów,
   5.3.4 zapobieganie zanieczyszczeniu atmosfery przez pyły i gazy produkcyjne oraz przestrzeganie wielkości limitów tolerancji tych zanieczyszczeń,
   5.3.5 przestrzeganie zasad prawidłowego prowadzenia gospodarki wodnościekowej,
   5.3.6 dbanie o rozwój i właściwe zagospodarowanie terenów zielonych,
   5.3.7 zapobieganie zanieczyszczeniom powodowanym przez środki transportu w szczególności wyciekom płynów eksploatacyjnych z nieszczelnych układów hydraulicznych i silnikowych,
   5.3.8 zapobieganiu nadmiernej emisji gazów spalinowych emitowanych przez silniki samochodowe poprzez:

  • • prowadzenie systematycznych przeglądów technicznych w celu usuwania usterek układów wydechowych silników spalinowych,
  • • wymiany, w miarę możności ekonomicznych, starych pojazdów na nowsze o wyższej klasie EURO i bardziej energooszczędnych,
   5.3.9 skuteczne unieszkodliwianie odpadów produkcyjnych i komunalnych,
   5.3.10 wykorzystywanie różnych form energii odnawialnej wszędzie tam, gdzie to jest uzasadnione ekonomicznie,
   5.3.11 przeprowadzać regularne przeglądy oddziaływania firmy na środowisko,
   5.3.12 mieć szczególny wzgląd na ochronę żyjących w naturze zwierząt i roślin.
  6. KLIENCI

   1. Klienci są zawsze traktowani z należytym szacunkiem i uwzględnieniem ich potrzeb,
   2. Fundacja stara się poznawać potrzeby oraz preferencje społeczne otoczenia i prowadzi z klientami dialog, celem rozpoznania tych oczekiwań,
   3. Tworzymy atmosferę otwartego i bezpośredniego wyrażania swoich opinii przez klientów i osoby współpracujące. Każda opinia jest cenna i oczekiwana,
   4. Przyznajemy się do swoich błędów i dążymy do ich naprawienia,
   5. W przypadku pojawiających się problemów, wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań. Jeśli nie możemy spełnić oczekiwań klienta, zawsze wyjaśniamy przyczynę powodującą ten problem. Jesteśmy jednak uzależnieni od swoich partnerów gospodarczych i w łańcuchu kooperacyjnym mogą zaistnieć nieprzewidziane sytuacje,
   6. Na bieżąco informujemy klientów i współpracowników o każdej mogącej ich dotyczyć zmianie w naszych systemach i sposobie świadczenia usług,
   7. Rozpatrywanie reklamacji odbywa się według przejrzystych procedur. Reklamacja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, a w razie jej nieuwzględnienia klient otrzymuje rzetelną, pełną informację na ten temat,
   8. Śledzimy na bieżąco zmiany w obowiązujących regulacjach prawnych i przekładamy je w naszej działalności na wykonywalne procedury,
   9. Przestrzegamy zasad poufności informacji dotyczących współpracy z naszymi klientami,
   10.Stale poszukujemy usprawnień procesów, w których uczestniczymy. Pojawiające się problemy traktujemy jako nowe doświadczenia, które są okazją do zmiany na lepsze,
   11.Naszym partnerom chętnie, na zasadach wzajemności, udostępniamy nasze doświadczenia i pomysły, o ile nie są objęte tajemnicą handlową,
   12.Aktywnie reagujemy na zmiany w organizacji, wśród naszych klientów i konkurencji. Staramy się korzystać z najlepszych wzorców i przykładów,
   13.Reagujemy na wszelkie próby korupcji i nieuczciwości,
   14.Nie tworzymy świadomie sytuacji konfliktu interesów. Jeśli taka sytuacja się ujawni, staramy się rozwiązać ją drogą mediacji.
  7. BIZNESOWI PARTNERZY

   1. Nie staramy się poznać i nie wykorzystujemy informacji poufnych naszych partnerów i konkurentów,
   2. Nigdy nie pozyskujemy informacji o konkurencji przez stosowanie środków nieetycznych lub niezgodnych z przepisami,
   3. Wiedzę o konkurencji traktujemy jako impuls do doskonalenia naszych usług. Nie wypowiadamy się negatywnie o firmach konkurencyjnych,
   4. W krytyce skupiamy się na sprawach, a nie na ludziach,
  8. PRACOWNICY

   1. Pragniemy, aby Dobroczynna Fundacja „Dobra Nowina” niosła pomoc potrzebującym przez wiele pokoleń, dlatego dbamy o jej sprawność i rozwój jak o kogoś bliskiego,
   2. Decyzje podejmujemy w zakresie swoich kompetencji i na podstawie odpowiednich informacji, analizując korzyści i ryzyka, jakie przyniesie realizacja podjętej decyzji,
   3. Nasze wzajemne relacje z pracownikami opierają się na zasadach, jasno sprecyzowanych dla obu stron, zgodnych z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami.
   4. Naszym celem, jako pracodawcy, jest kształtowanie u podwładnych poczucia satysfakcji z tworzenia nowych wartości oraz współodpowiedzialności za firmę.
   5. Żaden pracownik ani ubiegający się o pracę kandydat na pracownika, nie może być dyskryminowany ze względu na płeć, stan cywilny, rasę, narodowość, wiek, religię,
   6. Zapewniamy pracownikom dostęp do informacji i niezbędnych zasobów potrzebnych do dobrego wykonywania ich obowiązków,
   7. O awansie i rozwoju zawodowym pracowników decydują wyłącznie kryteria odnoszące się do wykonywanych przez nich czynności oraz osiąganych wyników,
   8. Pracownik, który zawarł z pracodawcą umowę o świadczeniu pracy, nie może bez zezwolenia przełożonych wykonywać zleceń dla innych firm i osób. Niedopełnienie tego wymogu jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych.
   9. Pracodawca przekazując do dyspozycji pracownika maszyny, urządzenia i narzędzia, zobowiązuje pracobiorcę do wykorzystania tego sprzętu w celu realizacji przydzielonych mu do wykonania zadań. Ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych jest:

    a. wykorzystywanie transportu służbowego do załatwiania spraw niezwiązanych ze służbowymi czynnościami, bez zezwolenia od przełożonego,
    b. wykorzystanie narzędzi i urządzeń do celów własnych lub na rzecz innych podmiotów bez zgody pracodawcy.
   10.Pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej ze swoim pracodawcą. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jest działaniem nieetycznym i zabronionym z mocy prawa (patrz „Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”):

    a. zachowanie powyższe stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i może spowodować wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę w trybie natychmiastowym,
    b. jeśli działalność ta przyniesie pracodawcy szkodę materialną lub moralną, to pracownik szkodę tą ma obowiązek naprawić.
   11.Żaden pracownik nie może żądać lub przyjmować od osób trzecich korzyści finansowych ani ich proponować czy też udzielać korzyści finansowych osobom trzecim.
   12.Nie wolno domagać się korzyści finansowych i innego rodzaju gratyfikacji od dostawców, klientów i partnerów prowadzonej przez pracodawcę działalności gospodarczej,

    a. przyjmowanie tego rodzaju podarków w postaci prezentów okolicznościowych, poczęstunków czy też innych profitów, dozwolone jest tylko w ramach ogólnie przyjętych obyczajów handlowych, o ile nie wpływają one na decyzje przedsiębiorstwa.
    b. o zaistniałej tego rodzaju sytuacji, pracownik powinien powiadomić sojego przełożonego.
  9. LOJALNOŚĆ I DBAŁOŚĆ O DOBRE IMIĘ FUNDACJI

   1. Jakość najłatwiej jest osiągnąć, koncentrując sie na niej od samego początku i monitorując na każdym etapie procesu,
   2. Identyfikujemy stojące przed nami zagrożenia i na natychmiast obmyślamy środki zaradcze i korygujemy nasz sposób działania,
   3. Chronimy nas
   4. zą markę i udoskonalamy produkty sygnowane jej symbolem,
   5. Promujemy faktycznych autorów sukcesów i osiągnięć,
   6. Nie przypisujemy sobie zasług innych osób,
   7. Jeśli widzimy, że współpracownik jest bardzo obciążony pracą, pomagamy mu, w miarę naszych możliwości,
   8. Traktujemy kontrole i audyty jako impuls do poprawy jakości naszej pracy i rozwijania naszych doświadczeń zawodowych,
   9. Zakładamy, ze wszyscy kierujemy sie dobrymi intencjami. Brak zaufania w zespole, utrudnia efektywną pracę zespołową i obniża zaufanie klientów,
   10.Przestrzegamy przepisów dotyczących zawierania umów z podmiotami z sektora publicznego oraz realizowania zamówień publicznych,
   11.Unikamy realizowania transakcji, które budzą wątpliwości. Unikamy transakcji, które sprawiają wrażenie, iż mogą być niewłaściwe lub nielegalne,
   12.Stosunki przełożonych z pracownikami będą oparte na szacunku dla ich godności osobistej,
   13.Pracodawca będzie pomagać pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji i wspierać ich karierę w firmie,
   14.Pracodawca będzie informować pracowników o celach swojej działalności i swoich planach rozwojowych,
   15.Nie będziemy tolerować mobingu i innych form maltretowania psychicznego lub fizycznego pracowników,
   16.Nie oczekujemy ani nie prosimy nowych pracowników o ujawnienie poufnych informacji dotyczących poprzedniego pracodawcy,
   17.Odpowiednio zabezpieczamy poufną korespondencję. Wszystkie informacje przekazywane nam w trakcie śledztwa, audytu lub sprawy sądowej są traktowane jako ściśle poufne,
   18.Informacje ujawniamy wyłącznie wtedy, gdy istnieje uzasadniona potrzeba związana z działalnością firmy. Dotyczy to komunikacji przez pocztę elektroniczną, wpisów w serwisach społecznościowych i udzielenia dostępu do systemów,
   19.Podstawą prawidłowej i udanej współpracy jest zaufanie, na które pracujemy podczas każdego, nawet najkrótszego kontaktu,
   20.Zobowiązujemy się do zachowania poufności w kontaktach z naszymi partnerami i klientami,
   21.Stosujemy wypróbowane standardy i procedury celem utrzymania wysokiej jakości usług i produktów,
   22.Czujemy się zobowiązani do zapoznania się i bezwzględnego stosowania wewnętrznych regulaminów i uchwał oraz zarządzeń władz pracodawcy,
   23.Każdy, nawet najmniejszy zespół pracowniczy ma swojego przełożonego, który jest odpowiedzialny za realizację przydzielonych mu zadań i ocenę aktywności członków tego zespołu,
   24.Wszyscy dbamy o estetykę i czystość swoich miejsc pracy, niezależnie od ogólnych prac porządkowych,
   25.Fundacja wspiera pracowników, którzy decydują się bezinteresownie poświęcić swój czas i umiejętności na rzecz potrzebujących pomocy lub wsparcia oraz na rzecz środowiska naturalnego,
   26.Pracodawca zapobiega powstawaniu sporów i konfliktów pomiędzy pracownikami poprzez eliminację przyczyn ich powstawania. Jeśli okaże się to niemożliwe, drogą mediacji stara się doprowadzać do ich polubownego zakończenia.
   27.W przypadku konieczności zwolnienia pracowników firma podejmie starania, aby w miarę możliwości pomóc w znalezieniu nowej pracy.
   28.Doceniamy i nagradzamy pracowników na podstawie osiągnięć. Procedura ocen porównawczych pozwala nagrodzić najlepszych pracowników i przekazać wszystkim pracownikom informacje o wzorach, które warto naśladować.
   29.Pracodawca udziela pomocy w rozwoju zawodowym pracowników. Pracownicy powinni korzystać z pomocy doradców a rozwój zawodowy poprzez samokształcenie, szczególnie na stanowiskach kierowniczych, jest ich obowiązkiem.
   30.Każdy pracownik Dobroczynnej Fundacji „Dobra Nowina”, bez względu na stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy, jest przedstawicielem pracodawcy. Wymagamy więc, że pracownik i nasz przedstawiciel w jednej osobie:

    a. zachowa staranność w ubiorze i wyglądzie zewnętrznym,
    b. zachowa umiar w kreowaniu swojego wyglądu,
    c. zrezygnuje z szokujących upiększeń, ozdób i gadżetów,
    d. tam, gdzie jest to przewidziane regulaminem pracy lub przepisami BHP, będzie używał firmowej odzieży roboczej,
    e. w czasie rozmów z interesantami będzie im okazywał szacunek i życzliwość:

     • podczas rozmowy będzie się posługiwał słownictwem wolnym od wulgaryzmów i prymitywizmów,
     • musi wykazać się dobrą znajomością tematu rozmowy,
     • powinien starać się skutecznie pomóc rozwiązać problem rozmówcy albo skierować go do innej kompetentnej osoby i wspierać przy nawiązywaniu nowego kontaktu,
   31.Jedynie oficjalne informacje przekazywane przez osoby upoważnione, stanowią wiarygodne źródło wiedzy na temat funkcjonowania Dobroczynnej Fundacji „Dobra Nowina”,
   32.Dobroczynna Fundacja „Dobra Nowina” zachowuje neutralną postawę wobec działalności politycznej i nie udziela żadnych darowizn na rzecz partii politycznych, organizacji czy też fundacji będących w ścisłym związku z partiami politycznymi.
  10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

   1. Chronimy poufność danych osobowych i przestrzegamy przepisów dotyczących ochrony danych objętych zasadą poufności.
   2. Niszczymy dane, które nie będą już nam potrzebne jeśli:

    a. zostały już wykorzystane i straciły aktualność.
    b. nie są objęte obowiązkiem archiwizowania,
   3. Dane objęte audytem lub śledztwem, nie mogą być utylizowane bez zgody zainteresowanych organów lub podmiotów,
   4. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnienie pracownicy.
   5. Korzystanie z akt osobowych ograniczamy tylko do tych danych, które są niezbędne do realizacji zadań służbowych.
   6. Pracownicze akta osobowe lub bazy adresowe klientów oraz wolontariuszy, udostępniamy osobom trzecim, jeśli są one do tego upoważnione z mocy prawa. Każdy taki przypadek zostaje odnotowany w udostępnionym zasobie.
   7. Pracownik ma prawo wglądu do swoich akt osobowych prowadzonych przez pracodawcę,

    a. pracownik nie ma prawa samodzielnie dokonywać w swoich aktach osobowych zmian lub uzupełnień,
    b. pracownik może wnioskować o przeprowadzenie tych zmian przez pracodawcę,
  11. BEZPIECZNA PRACA I BEZPIECZEŃSTWO MATERIALNE

   1. W obiektach firmy przestrzegamy wszystkich obowiązujących procedur dotyczących bezpieczeństwa i sytuacji alarmowych.
   2. Zawsze reagujemy, gdy widzimy, że ktoś wykonuje pracę w sposób niebezpieczny, zagrażający życiu i zdrowiu,
   3. Dbamy, aby wszystkie instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń oraz napisy ostrzegawcze były dobrze widoczne,
   4. Przestrzegamy zasady zachowania drożności ciągów komunikacyjnych,
   5. Przestrzegamy czystości i porządku na stanowiskach pracy,
   6. Reagujemy, gdy nierozważny pracownik usiłuje demontować urządzenia ochronne albo zabezpieczające lub zasłaniać dostęp do sprzętu ratowniczego czy przeciwpożarowego,
   7. Wyłączamy niepotrzebnie włączone punkty poboru energii,
   8. Nie tolerujemy obecności na terenie zakładu pracy lub po za jego terenem, ale podczas wykonywania czynności służbowych, osób znajdujących się pod wpływem środków odurzających.
   12. ZARZĄDZANIE I KULTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

    1. Jasne i proste zdefiniowanie kompetencji osób sprawujących stanowiska zarządcze, eliminuje ewentualne konflikty i ustala zakresy odpowiedzialności;

     a. schemat organizacyjny firmy, ukazujący komórki organizacyjne firmy i opisujący zależności służbowe stanowisk pracy, pokazanych w omawianym schemacie,
     b. opisanie zakresu kompetencji i odpowiedzialności dla każdego stanowiska pracy.
    2. Obieg informacji w firmie;

     a. codzienne krótkie odprawy operacyjne dla osób sprawujących funkcje kierownicze,
     b. okresowe narady produkcyjne ze średnim personelem zarządczym,
     c. przekazywanie ważnych informacji do wiadomości zainteresowanych osób za pośrednictwem magazynu wiadomości (email, SMS, programy PIM (organizery).
    3. Kultura organizacyjna firmy;

     a. innowacyjność i kreatywność firmy,

      • otwartość na postęp techniczny i organizacyjny,
      • doskonalenie zawodowe na wszystkich stanowiskach pracowniczych a kierowniczych w szczególności.
     b. firma swoją aktywność gospodarczą realizuje w sposób przejrzysty i zgodny z obowiązującym prawem,

      • prowadzone operacje biznesowe posiadają pełną i wiarygodną dokumentację,
      • firma przekazuje informacje swojej załodze o wynikach ekonomicznych osiągniętych w danych okresach sprawozdawczych,
      • na prośbę zainteresowanych, firma udostępnia inne dane związane z jej działalnością, o ile nie stanowią one tajemnicy służbowej,
     c. Dane osobowe pracowników i kontrahentów są chronione i zabezpieczone przed dostępem dla osób niepowołanych,

      • każda zainteresowana osoba ma prawo wglądu do swoich akt osobowych i może wnosić o dokonanie zmian i sprostowań w istniejących zapisach,
      • wpisy do adresowych baz danych tworzonych w celach marketingowych, dokonywane są za zgodą zainteresowanych podmiotów i podlegają rejestracji w urzędzie GIODO.
     d. Firma obok celów ekonomicznych, realizuje miarę możliwości ważne cele społeczne a w szczególności :

      • wspiera moralnie i materialnie rodziny wielodzietne oraz wychowujące małe dzieci,
      • urządza dla załogi imprezy integracyjne,
      • uczestniczy w akcjach patriotycznych i rozbudzaniu patriotyzmu lokalnego oraz poszanowania narodowych tradycji,
      • przestrzega zasad ochrony środowiska,
      • inicjuje i wspiera amatorską działalność artystyczną i sportową,
      • funduje stypendia dla zdolnej i niezamożnej młodzieży.
     e. zarząd prowadzi badania stopnia identyfikacji załogi z firmą i dokonuje pomiaru satysfakcji zawodowej pracowników.