+48 22 723 30 60 lub +48 501 165 555 kontakt@fundacjapomoga.pl

Misja fundacji

Dobroczynna Fundacja „DOBRA NOWINA” została powołana notarialnym aktem fundacyjnym z dnia 22 lipca 2005 i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Rejonowy Sąd Gospodarczy dla m. st. Warszawy w dniu 16 grudnia 2005 r. Naszym statutowym zadaniem jest:

  1. wspomaganie procesów edukacyjnych poprzez:

 • fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin, niezależnie od rodzaju szkoły w której pobierają nauki,
 • wspieranie aktywności organizacji szkolnych prowadzących szeroko pojętą działalność ekologiczną, kształtujących postawy społeczne, patriotyczne, integracyjne i rozwijające szacunek oraz tolerancję dla cudzych poglądów i umiejętność obrony własnych poglądów,
 • popieranie rozwoju sportu szkolnego i kultury fizycznej
 • wspomaganie szkół w akcjach socjalnych prowadzonych na rzecz wychowanków oraz udzielanie pomocy w zaspakajaniu szkolnych potrzeb sprzętowych i inwestycyjnych;
  2. aktywizowanie zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności:

 • pozostających bez zatrudnienia jedynych żywicieli rodzin,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • bezrobotnych kobiet z rodzin niepełnych, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach albo pochodzących z restrukturyzowanych rejonów wiejskich;
  3. podejmowanie inicjatyw w zakresie opieki społecznej i stabilizowania ładu moralnego poprzez:

 • udzielanie pomocy osobom poszkodowanym przez wypadki losowe, agresję przestępczą lub bezradnych wobec sytuacji życiowej, która ich przerasta,
 • wspomaganie materialne i moralne rodzin wielodzietnych, promowanie godności macierzyństwa i rodzicielskiego autorytetu,
 • postulowanie rozwiązań ustawowych – wspomagających rozwój, trwałość i ochronę praw rodziny;
 • prowadzenie mediacji w sporach rodzinnych i konfliktach małżeńskich, przeciwdziałanie zarówno skutkom jak i przyczynom tych konfliktów,
 • pomoc przy rozwiązywaniu problemów rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych;
  4. wspieranie działań związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej:

 • udzielanie pomocy w zakresie oceny realności biznesowego pomysłu,
 • doradztwo marketingowe podczas rozeznania rynkowego potencjału biznesowej koncepcji planowanej działalności,
 • pomoc dla debiutujących przedsiębiorców w zakresie wyszukiwania źródeł finansowania obrotu gospodarczego,
 • wsparcie dla w/w w zakresie zaopatrzenia i zbytu.

 

Planowanie naszej aktywności jest związane z realizacją postulatów dotyczących poszanowania tradycji, obrony praw i godności człowieka, jego rozwoju i bezpiecznego życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Jest nam bliski postulat solidaryzmu społecznego. Wyrażamy swój sprzeciw wobec społecznego pasożytnictwa i moralnego relatywizmu. Pragniemy w swoim otoczeniu promować zaangażowanie, aktywność i przedsiębiorczość. Wierzymy, iż podmioty działające w sferze ekonomii społecznej mają do spełnienia ważną rolę w łagodzeniu skutków restrukturyzacji ekonomicznej kraju. Niezależnie od tego, jeśli prawidłowo są zarządzane, są szkołą edukacji ekonomicznej dla osób zaangażowanych w ich działalność.
Wymienione poprzednio powody zobowiązują nas do pozyskiwania środków na prowadzenie działalności statutowej przede wszystkim z własnej działalności gospodarczej. Przyjmiemy jednak z zadowoleniem i wdzięcznością każdą pomoc, która pomoże nam zrealizować nasz zamiar bycia potrzebną i społecznie użyteczną cząstka rodziny ludzkiej.

Rada i Zarząd
Dobroczynnej Fundacji „Dobra Nowina”